سفارش تبلیغ
صبا
گمنامم ولی عاشق
حماقت است نه؟ 

اینکه کسى رادوست دارى که بدانى هیجکاه به وصالش نمى رسى...

امابازعاشقانه دوستش داشته باشى

ومن...

این حماقت اکاهانه راستایش میکنم...

 


نوشته شده در پنج شنبه 92/2/26ساعت 5:49 عصر توسط نظرات ( ) | |

به کسی که افریدعلی را...

 

وبه رسول خوددختری اعطاکردیم که ازنسیم بهشت هست وزیباترازهرحوریه بهشتی است ودرعبادت بی همتاست ومهربان بانویی ست که دیگرهمانندش نیافریدیم.

وبرای اودرجهان یک نفرراقراردادیم که گراونبوددرشان دختررسول هیچ کس نبود.

 

یک قاعده عقلی هست که میگه اگه چیزی برای چیزی ساخته شودیاکسی به کسی بخوردوبهم بیایندیعنی ان دوبهم خیلی نزدیک هستن وبهتربگویم مثل هم هستن.ازعبارت بالاکه برگرفته ازاحادیث است وکمک گرفتن ازقاعده عقلی که گفته شدبه این نتیجه میرسیم که حضرت علی وحضرت زهراهمانندهم هستن.

امابچه شیعه هاحواستون روجمع کنید:

درماجرای سقیفه اصحاب رسول ا...بی بصیرتی کردن وعهدشکستن وزهرارازیردرلگدمال کردن ودری که پیامبربران بوسه میزدندرابالگدبازکردن ومحسن بن علی رابه شهادت رساندن تااولین شهیدولایت6ماه باشه.وبعدان گرفتن بیعدبه زورباعث شدکه درکربلاکسی مثل شمربرسینه حسین بشیندوباخنجرکندش وبعد12ضربه سررابکند وبعدنمازشکربخواند.

اماحالانوبت ماست مابایدحواسمان روجمع کنیم تاسقیفه وکوچه ودرودیواروکربلاوبزم شراب دیگری درست نشود.الان قبریک صحابه رابه جرم یاری دادن مظلوم تاابدجهان  راشکافتن وتهدیدکردن که قبرابله پای کربلا رانیزمی شکافندوپیکرکبود3ساله کربلارانیزدرمی اورند.الان وقت ان است که ترویج افکارعلی وسخنان علی وتبلیغ گسترده درهمه جاودرهرزمان برای علی رادرالویت کارهایمان قراربدیم.واندکی ازدنیاخوددورشویم وبه دنیای زهراکه علی هست نزدیک شویم وبرای دنیای زهراکاری کنیم.

ویادمان باشدکه ما: 

                                                           اسیربازی دنیانمی شیم

                                                                                                          منکرپرچم مولانمی شیم

                                                              اره ماشیعه باتعصب هستیم

                                                                                                               بیخیال قتل زهرانمی شیم

 

گ.و.ع

یازهرا

 


نوشته شده در پنج شنبه 92/2/26ساعت 5:45 عصر توسط نظرات ( ) | |

به نام خدا

عجب موجودسخت جانی است دل

هزاربارتنگ می شود...

می شکند...

می سوزد...

میمیرد...

ولی بازمی تپدهمچنان....

 

                                                                        گ.و.ع

یازهرا(س)


نوشته شده در یکشنبه 92/2/15ساعت 12:19 عصر توسط نظرات ( ) | |

به نام خودش


 

شیرین بهانه بود 

فرهاد تیشه میزد که نشنود  

صدای مردمانی که  ....

میگفتند دوستت ندارد

 

گ.و.ع


نوشته شده در سه شنبه 92/2/3ساعت 1:21 صبح توسط نظرات ( ) | |قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت